skip to Main Content

Privacy policy

HDD Holding B.V. met e-mail adres info@hddgroup.com hierna te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, verklaart het volgende:

Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten, assessoren, instructeurs, trainers en bezoekers van onze websites en evenementen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

HDD Holding vertegenwoordigt Les Mills B.V., FitCo B.V. en Studion B.V. op het gebied van privacy.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt op de websites van Verwerkingsverantwoordelijke, via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:

 • U logt in bij een van onze klantenportals
 • U laat een contactverzoek bij ons achter
 • U meldt zich aan voor onze nieuwsbrief
 • U bestelt een product of dienst bij ons
 • U schrijft zich in voor een evenement

Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van uw bestelling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u af te leveren
 • U na verkoop een voucher toe te sturen voor een volgende aankoop
 • U vragen te stellen over onze dienstverlening en producten
 • U te informeren over evenementen

Tijdens evenementen maken wij foto’s en filmopnames van onze bezoekers. Bij de inschrijving van de evenementen vragen wij uw toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal op sociale media en/of andere marketinguitingen.

Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd. Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief komen uw gegevens in onze relatiedatabase, wat betekent dat u ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een evenement dat wij organiseren.

Aard van de persoonsgegevens
De gegevens die wij over u bewaren zijn contactgegevens:
naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en de organisatie waar u bij werkt. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of uw geboorteland. In sommige gevallen wordt extra persoonlijke informatie vastgelegd; het gaat dan om geboortedata, geslacht, gewicht en kledingmaat.

Geautomatiseerde besluitvorming
Verwerkingsverantwoordelijke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke) tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Verwerkingsverantwoordelijke deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactpersonen: 3 jaar na laatste contact
Financiële klantgegevens: 7 jaar na laatste levering, nodig voor wettelijke bewaartermijn
van fiscale data.

Inzage en wijzigen
U mag altijd bij Verwerkingsverantwoordelijke om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook doen aanpassen of verwijderen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar bovengenoemd email adres

Cookies
Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies; Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld uw surfgedrag. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld bij de inlogportal voor klanten.

Toestemming
Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt op haar websites alleen cookies als u daar toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat u helemaal geen cookies meer ontvangt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken wij u om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan. Bent u dan nog steeds ontevreden? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Zij kunnen dan besluiten een onderzoek naar Verwerkingsverantwoordelijke in te stellen.

Waalwijk, 24-05-2018

Privacy policy – English

Privacy policy for clients and website

HDD Holding B.V. with email address info@hddgroup.com, hereafter referred to as the Data Controller, states as follows:

The Data Controller complies with the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR) and handles its client data confidentially. Personal details of clients, applicants, assessors, instructors, trainers, and visitors of our websites and events are secured and handled with the greatest care.

HDD Holding represents Les Mills B.V., Slim B.V., Studion B.V., and HDD Deutschland GmbH with regard to privacy.

Purposes of the use of your personal data
You can leave personal data on the Data Controller’s websites, via email or telephone for the following reasons:

 • You log in to one of our client portals
 • You send us a contact request
 • You register for our newsletter
 • You order a product or service from us
 • You register for an event

We use this data to:

 • Process your payment
 • Process your order
 • Contact you by phone or email if this is necessary to perform our services
 • Inform you of any changes to our services and products
 • Deliver goods and services to you
 • Send you, after your purchase, a voucher for a subsequent purchase
 • Ask you questions about our services and products
 • Inform you about events

During events we take photos and make videos of our visitors. When you register for an event, we will ask your permission to use these images on social media and/or in other marketing communications.

The Data Controller will not use the data you supplied for purposes other than those for which you entered these details. When you register for the newsletter, your details are entered into our contact database. This means you may also receive other mail, and not just news reports, from us. For example, an invitation to an event we are organising.

Nature of the personal data
The data we store about you are contact details:
name, (email) address, telephone number, and the organisation you work for. We explicitly do not collect any sensitive details about your health, criminal record, or country of birth. In some cases, additional personal information about date of birth, gender, weight, and clothing size is recorded.

Automated decision-making
The Data Controller does not rely on automated processing to take decisions about matters which could have (significant) consequences for the individual. Automated decisions are those taken by computer programmes or systems without any human intervention (by an employee of the Data Controller, for example).

Provision of personal data to third parties
The Data Controller shares your personal data with various third parties if this is required for the performance of the agreement, and to comply with legal obligations. To ensure an equivalent level of security and confidentiality of your data, we conclude a Data Processing Agreement with companies that process your data at our request. The Data Controller remains responsible for this processing. The Data Controller also provides your personal data to other third parties. We only do this with your express permission.

How long we store personal data
The Data Controller does not store your personal data any longer than strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (types) of personal data:

Contacts: 3 years after last contact

Financial client data: 7 years after last delivery, as this is the statutory retention period requirement for financial data.

Access and modification
You can always ask your Data Controller to provide access to the data stored about you. You can also modify or delete this data. To do so, send an email to the abovementioned email address.

Cookies
Our website uses JavaScript and cookies to a limited extent. Cookies are small text files with information about, for example, your browsing behaviour. The use of cookies enables us to assess how our site is being used and how it can be further improved. To this end, we use Google Analytics. We also use cookies that are necessary for the proper functioning of the website, for example, at the login portal for clients.

Consent
The Data Controller only uses cookies on its websites if you have given your consent. Moreover, you can set your browser so that it will not accept any cookies at all.

Links to other websites
Our web pages include links to external websites. The Data Controller is not responsible for the privacy and cookie policies that apply to the websites of third parties.

Complaints
If you have a complaint about how we have handled your personal data, we ask you to first talk to us about it. If you remain dissatisfied, you can contact the Dutch Data Protection Authority via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons who can then decide whether to start an investigation into the Data Controller.

+31 (0)416 33 43 15